Copied!
ACHIVEMENT

งานแถลงข่าวเปิดตัวโปรแกรมสนับสนุนทุนภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up) ประจำปี 2565

งานแถลงข่าวเปิดตัวโปรแกรมสนับสนุนทุนภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up) ประจำปี 2565

PRIMO ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ผู้ประกอบการของไทยที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในการดําเนินธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยโดยการสนับสนุนโครงการ

จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ติดตามการถ่ายทอดสดบรรยกาศภายในงานด้านล่างนี้
https://www.facebook.com/tedfund.most.th/videos/1452274185209677/
BLOG

More stories